A Vaszary Galéria Helyzetek – Művek, 2004–2022 című kiállítása Bak Imre életművének utolsó két évtizedét tekinti át, a művész következetes építkezésének stádiumait végigkövetve. Tétjét növeli, hogy ez az utolsó olyan tárlat, amelynek létrehozásában közreműködött.

Az alkotó közelmúltbeli halálával új fénytörésbe kerül ez a kiállítás: nem csupán azt mutatja be, ahogy az alkotó a formanyelvét és a geometrikus motívumrendszerét képciklusokként alakította, hanem már emléket is állít egy olyan művésznek, aki tégláról téglára építette életművét.

A történet a 2000-es évek elején indul, amikor Bak fokozatosan redukálta formakészletét, és korábbi, posztkonceptuális és posztmodern alkotói periódusának tanulságait levonva posztmediális kompozíciók alkotásába kezdett. Az első teremben szereplő festmények kulcsmotívumai a négyszögek, amelyek olykor imaginárius térben lebegve, máskor mintegy fókuszpontként jelennek meg. Míg az egyik képen térszervező erőként jelenik meg ez az alakzat, addig a Valószerű című festmény figurális asszociációkat kelt a befogadóban. E képciklus színhasználata is rendkívül megkapó: Bak homokszínekkel és pasztelles sárgákkal vegyíti a mély melegbarnákat és bordókat. Az ellentétes árnyalatok izgalmas vibrálásokat eredményeznek, és az afrikai tájak melegségét, buja gazdagságát juttatják eszünkbe.


63f5d81f370e875f41289a6e.jpg
Az üresség fényei, 2004. Bak Imre életműkiállítás, Vaszary Galéria, Balatonfüred.

Míg ezek a festmények elképesztő melegséget árasztanak magukból, a következő térben szereplő Chrysler hűvös távolságtartással viszonyul nézőjéhez. A reneszánsz márványszobrok hidegségét-ridegségét idézi, szigorú szimmetriája imaginárius teret rajzol ki. A Helyzetek II, bár pasztelles színekből építkezik, az éles szögekben végződő, egymást átszelő háromszögek agresszív, harci helyzetet rajzolnak ki. Ebben a képciklusban Bak szándéka mindig metafizikai tér megjelenítése, amelynek táji elemei egymással viszonyban álló, szimbolikus jelentéssel felruházott geometrikus formák.

A hidegség, szigorúság csaknem teljesen eltűnik a következő képciklusban, amelyben Bak palettája telítődik, és olyan, vad színekkel gazdagodik, mint a magenta vagy a neonos, popos árnyalatok. Egyre erősebb a képek rétegzettsége, a geometrikus formák kitöltik a rendelkezésükre álló teret, egymáson elcsúsztatva jelennek meg, tektonikus alakzatokként hatnak. És mégis mozog a Föld – az egyik mű címe utal is erre, mi pedig szinte érezzük, ahogy a lemezek folyamatosan elcsúsznak egymáson.

A 2010-es években Bak művein a keretek válnak a legfontosabb térszervező erővé. A teremben szereplő egyik képén meg-megszakadó, illuzórikusan rövidülő sáv fut végig, ami hátrafelé mélyülő tér érzetét adja. Mint Fehér Dávid kurátor írja a falszövegben: „A gerendaszerű építészeti tagozatokra emlékeztető, olykor lehetetlen térhelyzeteket teremtő, a teret kicsavaró, meanderező alakzatok Bak korábbi alkotásaihoz is kapcsolódnak. Bak ezúttal is kilép a négyszögletű táblakép keretei közül, mint az 1970-es és az 1980-as évek elején, és visszatér a shaped canvas (a négyszögűtől eltérő – A szerk.) formátumához: a gerendák és színmezők formázott felületen jelennek meg, dinamikus struktúrát alkotnak, amely egyszerre reflektál a metafizika alapkérdéseire és a kortárs (digitális) vizuális kultúra jelenségeire.”

A következő időszakban a vonalak válnak fontossá a festményeken. Ám nem pusztán dekoratív elemként jelennek meg, amelyek intenzíven vibrálnak a nagyobb képmezők előtt, hanem szintén tér illúzióját keltik. A dinamikus kompozíciók tele vannak játékossággal és elevenséggel. A vonalakat nézve ősi írásjelek jutnak eszünkbe, amelyek titkos tudások őrzőiként jelennek meg a képeken, és a virtuális világ absztrahált digitális vonalait is idézik, vagyis Bak összeérinti egymással a múltat és a jövőt, végtelenítve a teret és az időt.

2020-ban a vonalrendszerek ismét változnak: Bak érdekes kísérletbe kezd. Korábbi munkáinak szitanyomatait feldarabolja, majd újrarendezi és egymásra ragasztja őket. Az így megszülető kis méretű kollázsok szilánkos érzetet keltenek. Ezekkel a koronavírus-járvány által okozott helyzetekre reflektál az alkotó. A világ darabokra hullásának képei ezek: a korábbi, fegyelmezett kompozíciókkal szemben itt az elemek kaotikussága, zavarossága a meghatározó. A kompozíciók rendetlenek, a függőlegesek és vízszintesek szinte teljesen eltűnnek, és éles, agresszív diagonálisok, szilánkokra emlékeztető formák váltják fel őket.

A struktúra destruálódásnak vagyunk tanúi: roppanások, repedések, törések képzete ébred bennünk. Némelyik kép figurális asszociációkat ébreszt. Ez kifejezetten érvényes a Helyzet című sorozat nagy léptékű festményeire, amelyek geometrikus formái arcképeket, maszkokat rajzolnak ki. Izgalmas látni, ahogyan a totális destrukció után elkezd felépülni valami új, ahogy a káoszból újra valamiféle rend születik.

Agresszív formák jönnek létre, de valamiféle játékosság is van jellemzi ezeket az arcokat. Fehér szerint a kompozíció „egyszerre utal a maszkok archaikus látványvilágára és a digitális képkultúra közhelyszerű motívumaira. A sorozat darabjain a hegyes kiszögellésekből, szilánkokból felépülő arcok nélkülözik a korábbi Ön-Arc-Képek (2006, 2017) és Maszkok (2014) harmóniáját; legfőbb képszervező elvük a formai és tonális diszharmónia, a kemény élek és hegyes szögek (szín)kontrasztjainak drámai zeneisége.”

És innen jutunk el abba a terembe, ahol az utolsó képciklus darabjai szerepelnek. Nagyon megrendítő most előttük állni, hiszen tudható, hogy Bak Imre maga is készült életművének lezárására. E művei formaiságukban nagyon hasonlítanak a Helyzet ciklushoz, ám a paletta sokkal világosabb, és a kompozíciókon a fehér szín dominál, aminek itt szimbolikus jelentősége van: az éteriség, a fokozatos eltűnés jelképe.

E művek a semmivé válás képei, a halál közelségét megérző és elfogadni tudó alkotó utolsó megnyilatkozásai. Bak utolsóként megfestett műve, az Örök totem Courbet A világ eredete című festményének parafrázisaként a létezés rejtélyére reflektál. „A születésre és az elmúlásra, az érzéki és a transzcendens, a fizikai és a metafizikai, a valami és a semmi, a lét és a nemlét közötti megfoghatatlan átmenetre.”