Világjárvány, önkéntes karanténok és lezárások idején Szálinger Mikes Kelemen alakjában talála meg a kényszeres emigráció és elzártság eminens figuráját.

Nem tudom, mennyire lehet csodálkozni azon, hogy az utóbbi időben több kortárs költő is elővette Mikes Kelement. Világjárvány lévén ugyanis érthető, ha az önkéntes karanténok és lezárások idején a szerzők benne találják meg a kényszeres emigráció és elzártság eminens figuráját.

Legutóbb Tamás Menyhért Észre írt strófák című kötetében szerepelt, most pedig Szálinger Balázsnál találkozunk vele egy ciklusnyi versben. Ám míg Tamás Menyhértnél a Mikes Kelemen hazatérőkápolnája – a Halottak napja Bécsben és a Sörény és koponya Kányádijának hatását mutatva – az olvasói figyelem a száműzetés és a hazatérés különböző kontextusainak összjátékára irányul, addig Szálinger húsz Mikes-versében ez csak egy a témák és motívumok közül.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem íródeákja a vallomásosság, a nagy történelmi események személyes elbeszélhetőségének alakzataként a versbeszéd alapjául szolgál Szálingernél. A ciklus a belső emigrációt mint a globális járvány szülte nagy történelmi esemény egyénre gyakorolt hatását köti össze Mikes rodostói száműzetésével.

A versekben szerepeltetett megszólaló tehát egyrészt megnyitja egy olyan olvasat lehetőségét, amely szerint a történelmi és a jelenkori helyzet megfeleltethető egymásnak, másrészt viszont, mint később kitérek rá, a Mikes általi közvetítettség el is távolítja a verseket az egyszerű szerzői megnyilatkozás státuszától, vagyis a közvetlen vallomásos módusztól.

Inkább tudósításról lehet beszélni, de míg Mikes a nagy esemény után írt, és a szabadságharc utóéletét foglalta bele művébe, melynek hétköznapjai összehasonlíthatatlanul kevésbé voltak eseménydúsak, mint a száműzetés okaként szolgáló időszakéi, Szálingernél az épp történő, a világot megrengető eseményről nem lehetséges eseménydúsan beszámolni.

Ugyanis e krízishelyzetben a legbanálisabb cselekvésekbe menekülnek az emberek, mint amilyen a kenyérsütés (Mikes Kelemen szerencsésnek mondja magát, mert nem szűnt meg figyelni) vagy a házimunka (a Mikes Kelemen urával kerti munkát végez című versben a kert felásása áthallásos, a szöveg a művelés lehetetlenségét sugallja az idegen viszonyok között azzal, hogy a saját sír kiásására tesz utalásokat).

Mivel a megszokottnak mondható (urbánus) közegtől el lettek zárva a szereplők, a természet és a hozzá kötődő képalkotási formák besűrűsödnek a versekben: a térdig érő hajtásoktól a fákon át a levelekig terjednek a metaforizálás és az allegorizálás példái. A természet kiemelt szerepe ugyanakkor rávilágít, hogy egy effajta emigrációban mindössze annyiról lehet hírt adni, hogy a fű nő, az évszakok pedig változnak.

Szálinger Mikes Kelemenje ezért olyan, mint Babits különös hírmondója, vagyis nem tud semmi újságot.

De az előbb említett trivialitások mentén lehetséges a versekben az idő múlását követni, illetve az azzal együtt járó befelé fordulást észlelni: például a jelen viszonyaitól való eltávolodást a múlt keserűen nosztalgikus megidézésével:

„Ó, szabadság! Vittük a szent jelet, / S voltak ötleteink, nem is oly régen” (Mikes Kelemen burokban él, s kilát).

A természet mindazonáltal más szerepet kap a Mikes-versekben, mint a 360°-ban és a 361°-ban. Az utóbbiaknál a környezet mindig a történelmi változásokkal, például bizonyos csoportok megérkezésével és távozásával kölcsönhatásban létesült. A Mikes-ciklusban azonban a föld deklaráltan nem a szülőföld, de nem is meghódításra, szabályozásra váró terület vagy még absztraktabban – mint a két említett kötet esetében szintén láthattuk – a nyelv térbeliesedett formája, amellyel az ember a hegységek, folyók, települések stb. elnevezéseiben szembesül.

Vagyis a föld és növényzete az új versekben nem a történeti, nyelvi, kulturális és politikai változások tanúja, hanem rajta keresztül, a vele való interakcióban (például a művelés vagy a megfigyelés révén) lehetséges tanúságot tenni.

De miről is? Például a totális elhagyatottságról. Ilyen az, amikor Mikes elárulja, hogy ez a terület a nemkívánatos elemek eltüntetésére szolgál:

„Kiöregedett háremhölgy lakik / A szomszéd telken, egy ronda boszorkány, / Hozzáadtak egy evezőst, akit / Egy görbe estén megkedvelt a szultán” (Mikes Kelemen avart éget, megperzselődik).

E térnek, mely a kafkai fegyencgyarmatot és a Bodor Ádám-i körzetet idézi, egy idő után természetes velejárója a kétségbeesés, vagyis az a tudat, hogy mostantól ezt kell otthonnak tekinteni, nem lesz visszatérés a megszokott állapotokhoz, az anyaországhoz – ugyanakkor az idegen viszonyoknak ellenállás feladása, a betagozódás egyenlő a halállal:

„Ne illeszkedj be, nagyon egyszerű, / Csak a vendég a hosszú életű” (Mikes Kelemen és a hosszú élet titka).

Mint fentebb utaltam rá, az első látásra nyilvánvalónál jóval komplexebb a versekben megszólaló Mikes és az implicit szerző viszonya, az írnok ugyanis nem mindig egy primer beszélő gondolatainak allegorizáló alakja. Tehát nem kizárólag az eredeti, a fejedelem (itt: a szerző) mondanivalóját rögzítő és továbbító funkcióját látja el, hanem saját történeti alakjára is reflektál.

Egyrészt tisztában van azzal, hogy mire használja őt fel a szöveg:

„Egy kis öröm, színfolt, egy fura ötlet / Idegenben, és mi sem vagyunk többek” (Mikes Kelemen térdig érő hajtásoknak örül).

Sőt még megjegyzéseket is tesz erre a művi helyzetre, igaz, a fejedelemről szólva: mivel az belemerevedett az emigráció előtti pózba, akármennyire szép, „tájidegennek” hat:

„Urunk áll a hullámok tetején, / Mindig veszélyben. Egyrészt ez a sármja, / Másrészt meg csinál valamit szegény, / S meg kell hagyni, gyönyörűen csinálja” (Mikes Kelemen és a hosszú élet titka).

Másrészt pedig úgy beszél magáról, mintha még mindig élne, csak elfelejtkeztünk volna róla – ilyenkor a versek annak a lehetőségét is felvillantják, hogy egy Mikes-féle szerző írásait lehetséges-e nem a történelmi narratívákra vonatkoztatni:

„Éltél-e úgy, haltál-e úgy, te marha, / Hogy nem voltál egy nagy történeté?” (Esett-e már gesztenye a fejedre…).

Abban, hogy Szálinger verseinek megszólalójaként Mikes szolgálhasson, nemcsak a fejedelemnek van szerepe, akiről ír, hanem a nénjének is, akihez ír. A „Néném” nemcsak ideális címzettje e szövegeknek, hiszen nem válaszol, csak fogadja a beszámolókat („S mert sosem válaszolsz, te vagy a legszebb”), de allegorikus képalkotásra is felkínálja magát – eleve egy allegóriában, ha a szerző jelenkori viszonyait és Mikes helyzetét egymásra olvassuk a ciklusban –, például a Mikes Kelemen sóhajt, és fának nevezi nénjét című versben. A megszólaláshoz tehát legalább annyira szükség van egy, a versvilágon kívüli ideális pozícióra, mint amennyire a fejedelemre, akinek az életét a versben rögzíteni lehet.

A „Néném” így lesz maga a remény: az otthoné és az otthonosságé.

Mert ha a megszólított a hallgatásával nem képes is igazolni, hogy a dolgok vissza fognak térni a régi kerékvágásba, legalább nem vonja kétségbe az erre irányuló vágyakozás létjogosultságát.

Smid Róbert

A nyitóképen festmény a rodostói magyarok utcájáról (részlet).

#olvasósarok