Felhívás a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró lebonyolító szerv által meghirdetett Folyóiratok működésének támogatása című nyílt pályázati konstrukcióhoz.

Pályázat kódszáma: FIM-SN-2021

Tartalom

1..... A
Felhívás célja és háttere. 3

1.1.      Alapvető cél 3

1.2.      Rendelkezésre álló keretösszeg 3

1.3.      Saját forrás mértéke 3

1.4.      Támogatás összege és formája 4

1.5.      Előleg mértéke 4

2..... Támogatást igénylők köre 4

2.1.      Jogosultak köre 4

3..... Pályázat tartalma 4

3.1.      Támogatható tevékenységek 4

3.2.      Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása 4

3.3.      Nem támogatható tevékenységek 5

3.4.      Elszámolható költségek 5

3.5.      Nem elszámolható költségek 6

3.6.      A projekt megvalósítási időszaka 6

3.7.      Fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírások 6

3.8.      Egyéb speciális előírások 7

3.8.1.       Speciális kizáró okok 7

3.8.2.       Beszerzésekre vonatkozó szabályok 7

3.8.3.       Biztosítékok köre 7

4..... Kiválasztási kritériumok 8

4.1.      A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás 8

4.1.1.       A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók 8

4.2.      Szakmai értékelés 9

4.2.1.       Tisztázó kérdés 9

5..... Adminisztratív
információk. 9

5.1.      A pályázat benyújtásának helye és határideje 10

5.2.      A pályázathoz csatolandó mellékletek 10

5.3.      Tájékoztatáskérés módja 12

5.4.      Kifogáskezelés 12

6..... Vonatkozó jogszabályok 13

7..... A
Felhívás mellékletei 13

1.     A Felhívás célja és háttere

A Kormány a 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) keretében döntött a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról.

A Korm. határozatban megjelölt összegek terhére nyújtott támogatások tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató nevében és képviseletében eljáró lebonyolító szerv a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

A
magyar nyelvű irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai folyóiratok az
egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön
túlmenően, a tömeges és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy
regionálisan fontos történések közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben
magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a
magyar nyelvű írásbeliséget.

A
folyóiratok a rendszerezett kommunikáció elemei, melyek az üzenetformálás révén
a tömegérdeklődés és világnézet-formálás hatékony eszközei; közösségformáló
szerepüknek és tevékenységüknek köszönhetően kiemelt szerepük van a tudásátadás
rendhagyó formáiban, akár a műveltségi elemek közvetítésére, akár egyedi,
speciális, rétegismeretekre helyezzük a hangsúlyt.

1.1.          Alapvető cél

A
Pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) alapvető célja innovatív és
értékteremtő, magyar nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező online
és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek kiadásának
támogatása.

1.2.          Rendelkezésre álló keretösszeg

A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.

A támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport.

A támogatási intenzitás: 100 %

1.3.          Saját forrás mértéke

Jelen Felhívás keretében a Pályázónak
saját forrást nem kell biztosítania. A Felhívás szerint nem elszámolható
költségeit önerőből kell fedeznie.  

1.4.          Támogatás összege és formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás
formája: nem visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás: 1 000 000 Ft – 20 000 000 Ft.

1.5.          Előleg mértéke

Jelen Felhívás keretében a
megítélt támogatás 100%-a előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat
hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon belül.

2.     Támogatást igénylők köre

2.1.          Jogosultak köre

Jelen Felhívás keretében pályázatot
nyújthat be:

 • az a magyarországi székhelyű jogi személy,
  amely a pályázatban feltüntetett magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott sajtótermék
  bejegyzett kiadója a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy annak
  jogelődjénél.

A Felhívás keretében konzorciumi
formában nincs lehetőség pályázni.

3.     Pályázat tartalma

3.1.          Támogatható tevékenységek

Jelen Felhívás keretében a magyar nyelvű
online és/vagy nyomtatott folyóiratok működéséhez, kiadásához kapcsolódó
tevékenységek támogathatók.

Egy
Pályázó egy adott folyóirattal kapcsolatban kizárólag egy pályázatot nyújthat
be a Felhívás keretében.

3.2.          Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében
említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01)
34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás
szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá
tartozó állami támogatásnak.

Fentiekre
való tekintettel a pályázat benyújtási kritériuma, hogy a benyújtással
egyidejűleg a pályázó az alábbiakról nyilatkozik:

 1. a
  támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a
  pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el a működési
  költségek legalább felét.
3.3.          Nem támogatható tevékenységek

Jelen Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken
kívül más tevékenység nem támogatható.  

3.4.          Elszámolható költségek

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetőek és számolhatók el:

Személyi jellegű költségek:

 • Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai.
 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai).
 • Kiküldetéssel kapcsolatos személyi jellegű költségek (napidíj és gépkocsi költségtérítés az adómentesen adható mértékéig).

Dologi
kiadások:

Anyagköltség:

 • Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése.
 • Szervezet saját, vagy általa tartós használatba vett gépjárművébe vásárolt üzemanyag.
 • Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek).

Szolgáltatási
kiadások:

 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében).
 • Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.).
 • Informatikai, rendszer-üzemeltetési szolgáltatások díja.
 • Bérleti díjak (helyszín, gépkocsi vagy egyéb eszköz bérlése).
 • Szállítási, fuvarozási szolgáltatások.
 • Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő).
 • Banki költségek.
 • Kiküldetéssel kapcsolatos, nem személyi jellegű kifizetések.
 • Szállásköltség.
 • Rendezvényszervezési költségek.
 • Informatikai fejlesztések: szoftverfejlesztés, honlapfejlesztés (ez utóbbi esetben dokumentálni szükséges a fejlesztés előtti és utáni állapotot, és azt a záró elszámolásban csatolni szükséges az elszámoláshoz).
 • Digitalizálási költségek.
 • Egyéb szolgáltatási költségek.

Beruházási
kiadások:

Jelen Felhívás keretében kizárólag új tárgyi
eszközök beszerzése támogatott.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beruházási költségek esetében különösen
indokolni szükséges a projekthez való kapcsolódást, és részletesen be kell
mutatni a felmerülő költségeket.

3.5.          Nem elszámolható költségek

Jelen Felhívás 3.4. pontjába nem tartozó költségek. Különösen nem elszámolhatók: a gépjárművásárlás és ingatlanvásárlással kapcsolatos költségek.

3.6.          A projekt megvalósítási időszaka

Jelen Felhívás keretében a pályázat megvalósításának időtartama: 2021. 01. 01. – 2022. 04. 30.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása vagy más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv esetében: 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.

Kizárólag a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatók el a pályázat keretében.

3.7.          Fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírások

A Kedvezményezett köteles a jelen
Felhívás keretében nyújtott költségvetési támogatásból beszerezett eszközöket,
a fejlesztett online felületeket a záró beszámoló elfogadásának napjától
számított legalább 3 évig a támogatás céljának megfelelő módon hasznosítani és
nem elidegeníteni.

3.8.          Egyéb speciális előírások
3.8.1.     Speciális kizáró okok

Nem ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat
annak a Pályázónak,

 1. aki adósságrendezési eljárás alatt áll,
 2. aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 3. aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek,
 4. aki nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
 5. akinek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 6. aki, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, a tevékenység megkezdése előtt a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges jogi lépéseket nem tette meg, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be,
 7. akinek 90 naptári napot meghaladó lejárt adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,
 8. aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. aki a nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,
 10. amely pályázó szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn,
 11. aki a pályázatban valótlan adatot közölt,
 12. aki jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.8.2.     Beszerzésekre vonatkozó szabályok

A Pályázó
felelőssége, hogy a beszerzések megtervezése során a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény előírásait betartsa, amennyiben annak hatálya alá
tartozik. Továbbá a
beszerzéseknél meg kell felelni a Felhívás 2. mellékletét képező Pénzügyi és
elszámolási útmutató 1.2 Piaci ár igazolása pontjában előírt rendelkezéseknek
is.

3.8.3.     Biztosítékok köre

Jelen
Felhívás keretében az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem kell a
Pályázónak biztosítékot nyújtania.

4.     Kiválasztási kritériumok

A Felhívás keretében benyújtott
pályázatokat a Lebonyolító az alábbi szempontok alapján ellenőrzi.

4.1.          A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás

A Lebonyolító a
beérkezett pályázatokat 5 naptári napon belül formai szempontból ellenőrzi és
dönt a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

A pályázat
érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerül, amennyiben:

Az
elutasítás tényéről a Lebonyolító az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (a továbbiakban: EPER)
keresztül értesíti a Pályázót. Az értesítés
tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás benyújtására vonatkozó
tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Amennyiben a fenti szempontoknak megfelelt a benyújtott pályázat, akkor az alábbi szempontoknak való megfelelés vizsgálatára kerül sor, és hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre, amennyiben:

 • Az adatlap és költségterv nem releváns
  adatokkal kitöltve került benyújtásra.
 • A Felhívás 5.2. pontjában előírt mellékletek nem
  az előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra.
 • A költségtervben feltüntetett költségek a
  Felhívás 3.4. pontja alapján nem elszámolható költségek.
 • A költségtervben feltüntetett költségek nem megfelelő
  indoklással kerültek betervezésre.
 • A költségtervben feltüntetett költségek
  nincsenek összhangban az adatlapon bemutatott szakmai tevékenységekkel és nem szükségesek
  azok megvalósításához.
4.1.1.     A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Ha a pályázat hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a Lebonyolító hiánypótlásra való felszólítást küld ki az érintett Pályázónak az EPER-en keresztül egy alkalommal, 7 naptári napos határidővel. A Pályázónak a hiánypótlást a felszólításban foglaltaknak megfelelően az EPER-en keresztül kell teljesítenie.

Felhívjuk
a Pályázók figyelmét, hogy nem kerül sor hiánypótlásra azon pályázatok
esetében, ahol a Pályázó üres dokumentumokat csatol a pályázathoz.

Amennyiben a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan
teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott
határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra
kerül. Az elutasításról a Lebonyolító az EPER-en keresztül kiértesíti a Pályázót.
Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás
benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és
módját.

4.2.          Szakmai értékelés

A formai ellenőrzési szempontoknak
megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként működő 10 tagú kollégium
értékeli.

A kollégium az alábbi szempontoknak való megfelelőség
figyelembevételével tesz javaslatot:

 • Szakmai kidolgozottság és megalapozottság.
 • Várható eredmények bemutatása és alátámasztottsága.
 • Költséghatékonyság.

A kollégium javaslatainak figyelembevételével a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere részére.

4.2.1.     Tisztázó kérdés

Jelen Felhívás keretében tisztázó
kérdés feltételére lehetőség van. Amennyiben a pályázatban szereplő információ
nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a Lebonyolító egy alkalommal
tisztázó kérdést tesz fel, melynek megválaszolására a Pályázónak 3 munkanap áll
rendelkezésre. A határidőn kívül beérkezett válaszok nem kerülnek
figyelembevételre.

5.     Adminisztratív információk

A Pályázó a pályázat benyújtásával
tudomásul veszi a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési,
adatszolgáltatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási
kötelezettségeit, melyekre vonatkozóan részletes előírásokat a Felhívás 1.
mellékletét képező Általános támogatási feltételek c. dokumentum tartalmaz.

A Lebonyolító a támogatáskezelési
eljárás során elsődlegesen az
EPER-en keresztül
tartja a kapcsolatot a Pályázóval. Amennyiben
az informatikai rendszeren keresztül nincs lehetőség (pl. nem működik) a
benyújtási kötelezettségek teljesítésére, akkor postai úton kell a
dokumentumokat beküldeni.

A támogatáskezelés folyamata:

 1. Az EPER-ben, amely a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető el. A regisztráció véglegesítését követően nyílik lehetőség a pályázat összeállítására. Ez jelenti az adatlap releváns adatokkal történő kitöltését, illetve a Felhívás szerinti kötelező mellékletek csatolását. A véglegesítést követően, a pályázat elektronikus formában beérkezik az EPER-en keresztül a Lebonyolítóhoz.
 • Az
  elutasításról értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás
  benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és
  módját.
5.1.          A pályázat benyújtásának helye és határideje

A
pályázatok benyújtására 2021. július 1-től 2021. július 30-ig van
lehetőség.

Jelen Felhívás keretében nem
kell pályázati díjat fizetni.

A
pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani az EPER-en keresztül.

A Lebonyolító a rendelkezésre álló
költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a
pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról
a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A
kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően
benyújtott pályázatokat.

5.2.          A pályázathoz csatolandó mellékletek
 1. Aláírási minta

1.a. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi aláírás mintájának 1 eredeti példánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatának 30 napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

1.b. a fenti dokumentumok valamelyikének 30 naptári napnál
régebbi példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat
benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata,
valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt;
[1]

vagy

1.c. a szervezet nevében aláírásra jogosult személy
vagy személyek érvényes személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy
vezetői engedélyének a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat
benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata.

Kérjük az 1.a. vagy 1.b. vagy 1.c. alpont szerinti dokumentum szkennelt
példányát az EPER-be felcsatolni!

 1. Létesítő okirat

2.a. Az államháztartáson kívüli szervezetek (kivéve a civil
szervezeteket) esetében a szervezet létesítő okiratának vagy
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a
pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti
példánya;

vagy

2.b. a fenti dokumentum 30 naptári napnál régebbi példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata.[2]

Kérjük a 2.a. vagy 2.b. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az
EPER-be felcsatolni!

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és/vagy
jogelődjénél történt lapbejegyzés Pályázó törvényes képviselője által
hitelesített másolata. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

A Pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámla kivonat) Pályázó törvényes képviselője által hitelesített másolata. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla tulajdonos nevét, bank nevét a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT-kódot és a számla devizanemét). Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

5.3.          Tájékoztatáskérés módja

A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfőtől-csütörtökig 8:00–12:00 óra között, pénteken 8:00–12:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.: +36-30-129-2446

E-mail: tamogatas@petofiugynokseg.hu

5.4.          Kifogáskezelés

A Pályázó a Lebonyolító szervnél kifogást nyújthat be, ha a
pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat
kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Felhívásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Kifogás benyújtására a kifogásolt
intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül,
ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon
belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc naptári napon
belül írásban, postai úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló
határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogást a Lebonyolítónak kell
címezni:

Petőfi
Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1509 Budapest, Pf. 32.

Egy döntéssel, intézkedéssel
összefüggésben kifogás egyazon Pályázó részéről csak egy alkalommal nyújtható
be.

A Lebonyolító az alábbi
esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást:

a) azt határidőn túl
terjesztették elő,

b) azt nem az arra
jogosult terjeszti elő,

c) az a korábbival
azonos tartalmú,

d) a kifogás nem
tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,

e) azt a korábbi
kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,

f) a kifogás
benyújtásának nincs helye,

g) a kifogás
kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás
megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben az érdemi vizsgálat nélküli
elutasításnak nincs helye, és a Lebonyolító a kifogásban foglaltakkal egyetért,
megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket.

Amennyiben a Lebonyolító a kifogásban
foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás nem
indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban
foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi az Emberi
Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége részére. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége a kifogást annak
kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül érdemben elbírálja, amely
határidő egy alkalommal legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

6.     Vonatkozó jogszabályok

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
  törvény (Áht.)
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  (Ávr.)
 • A közpénzekből nyújtott támogatások
  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
  törvény (Nvtv.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az Európai Parlament
  és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános
  Adatvédelmi Rendelet”, „GDPR”)
 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
  törvény
 • 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat a magyar
  nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról
 • 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet a központi
  költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó
  különleges szabályairól

7.     A Felhívás mellékletei

 1. Általános támogatási feltételek
 2. Pénzügyi és elszámolási útmutató
 3. Adatvédelmi tájékoztató

[1]
A Pályázó által hitelesített
másolatok elektronikus úton történő benyújtására a központi költségvetés
terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges
szabályairól szóló 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. §-a alapján van lehetőség. A Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet 1. § 51.
pontja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbította, amely indokolt esetben módosulhat. A dokumentumok elvárt
benyújtási formájának esetleges változásáról a Lebonyolító értesíti az érintett
Pályázókat.

[2] Lásd 1. lábjegyzet.