A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idén ünnepli jogelőd intézménye alapításának 240. évfordulóját. Az ünnepi évre az intézmény a pandémia utóéletét is szemmel tartó programsorozattal készült, melyet társasági, tudományos, kulturális és sportrendezvények tesznek színessé. A programsorozat része a Műegyetemi Zenekar és Énekkar ünnepi hangversenye a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A műsor sztárvendégei ifjú éveikben valamennyien kapcsolatban voltak az egyetemmel.

A Műegyetemi Zenekart 1896-ban a Műegyetem egyko­ri hall­gatói és ta­ná­rai ala­pí­tot­ták, a világon először egy olyan egyetemen, amely­nek nem volt (és ma sincs) zenei fakultása. A mű­kedvelő tár­su­lat je­len­legi tag­jai mérnökök, mű­egye­te­mi hall­ga­tók és taná­rok, de más hazai és külföldi felső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek csereprogramban részt vevő hall­gatóit is szívesen befogadja az együttes, melynek szá­mos tagja egyéb fog­lal­ko­zá­sú lelkes muzsikus.

A meg­ala­ku­lása óta folyama­to­san mű­kö­dő zenekar he­ti két pró­bát tart, sze­mesz­te­ren­ként ál­ta­lá­­ban két új kon­cert­prog­ra­mot mutat be, első­sor­ban az együt­test fenn­­tartó anya­intéz­mény­, a Buda­pes­ti Mű­szaki és Gaz­da­ság­tudo­má­nyi Egye­tem dísz­ter­mé­ben vagy külső hely­színeken.

A zenekar több alkalommal adott hangversenyt Európa egye­­te­mi városaiban, Erdély­­ben és a Felvidéken. A Műegyetemi Zenekar karmestere Erdélyi Dániel, a Magyar Állami Operaház karnagya, aki 2015-ben az együttes által meghirdetett karmester-válogató verseny győz­te­se­ként került a zenekar élére. A Műegyetemi Zenekar a tevékenységével büszkén tanúsítja, hogy az amatőr muzsi­kálás a 21. században sem vesztette el vonzerejét.

Gazdag programmal, magas színvonalú előadásokkal ma is újabb fiata­lo­kat nyer meg a zene szeretetének a közönség, az aktív zenélés örömének pedig a zene­kar soraiban.

A május 23-i dupla koncert programja rendkívül színes: Carl Orff Carmina Buranája mellett felcsendül Gyöngyösi Levente hét évvel ezelőtt, Szörényi Levente 70. születésnapjára komponált Az Illés szekerén című szimfóniájának részlete; Zorán, a Kaláka és Harcsa Veronika dalainak szimfonikus átiratai és a Nem adom fel együttes „himnusza”. Fellép Sáfár Orsolya, Szerekován János és Bognár Szabolcs, valamint a Műegyetemi Kórus, a Pesterzsébeti Vegyeskar és a Soli Deo Gloria Kamarakórus. Az esti műsor sztárvendégei korábban valamilyen módon kapcsolatban voltak az egyetemmel, a Gryllus fivérek a hatvanas évek végén még a zenekarban is muzsikáltak, egy időben Halmos Bélával és Sebő Ferenccel.

Nyitókép: Erdélyi Dániel karmester. Fotó: Filharmónia Magyarország