Pályázat kódszáma: KZ-MEZISZ-SN-2021

1.      A Felhívás célja és háttere

Az egyes kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III.10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) a Kormány döntött arról, hogy a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató nevében és képviseletében eljáró kezelőszerv a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kezelő) feladata legyen.

A pandémia és az emiatt kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a könnyűzenei, világzenei és jazz iparág előadóművészei és a produkcióikat segítő menedzsmentek, háttéripari szakemberek tartósan akadályoztatva voltak, hogy koncerteken, rendezvényeken a megélhetésüket biztosító bevételekre szert tegyenek.

Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) kiemelt célja a magyar (könnyűzenei, világzenei és jazz) kulturális sajátosságok támogatása, a magyar könnyűzene, világzene és jazz nemzeti sajátosságainak erősítése műfajtól függetlenül. Tekintettel a kialakult pandémiás helyzetre, további célkitűzés a COVID előtti időszakban hivatásszerűen működő zenekarok megmaradásának elősegítése, és új stratégiák, koncepciók kidolgozásának támogatása a poszt-covid időszakra.

1.1.           Alapvető cél

Jelen Felhívás alapvető célja, azon könnyűzenei, világzenei és jazz ipari szereplők, kiadók, zenei produkciós szervezetek, ügynökségek, zenei irodák támogatása, akik alapvetően és igazoltan több előadó menedzselésével foglalkoznak, több, egymásra épülő zeneipari tevékenységet együttesen, saját tevékenységi körükön belül végeznek, kiemelt céljuk, illetve tevékenységük a tehetségkutatás/gondozás és olyan kidolgozott akciótervvel rendelkeznek, amely hosszútávú stratégiai célokat fogalmaz meg Kárpát-medencei és világpiaci kitekintéssel kapcsolatban, további célja a Kárpát-medencében alkotó és élő magyar könnyűzenei, világzenei és jazzegyüttesek  támogatása kulturális tevékenységük megőrzése és fenntartása érdekében, új művek, produkciók, kreatív tartalmak létrehozására.

1.2.           Rendelkezésre álló keretösszeg

A Pályázat keretében rendelkezésre álló támogatási összeg: 700.000.000,- Ft.

A támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport.

A támogatás intenzitása: 100 %

1.3.           Saját forrás mértéke

Jelen Felhívás keretében a Pályázónak saját forrást nem kell biztosítania. A Felhívás szerint nem elszámolható költségeit önerőből kell fedeznie.  

1.4.           Támogatás összege és formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás összege összefügg a 2.1-es pontban megjelölt, a Pályázó által a Felhívás meghirdetését megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor végzett tevékenységek számával:

 • legalább 3 tevékenység                                                  1.000.000 – 3.000.000 F között
 • legalább 5 tevékenység                                                  3.000.000 – 7.000.000 Ft között
 • legalább 7 tevékenység                                                  5.000.000 – 20.000.000 Ft között
 • legalább 9 tevékenység                                                  15.000.000 – 40.000.000 Ft között
1.5.           Előleg mértéke

Jelen Felhívás keretében a megítélt támogatás 100 %-a előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 naptári napon belül.

2.      Támogatást igénylők köre

2.1.           Jogosultak köre

A Felhívásra pályázatot nyújthatnak be:

Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, civil szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, amelyek életvitelszerűen a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadókat menedzselnek, zenei tevékenységük minimum 80 %-át magyar zenei előadókkal összefüggésben végzik, továbbá a Pályázó által tett nyilatkozat alapján a Felhívás meghirdetését megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor az alábbi felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 3 db-ot végeznek:

 1. Könnyűzenei, világzenei és jazz előadók tehetségkutatása/gondozása 
 2. Könnyűzenei, világzenei és jazz művek kiadása és értékesítése 
 3. Stúdióüzemeltetés
 4. Saját tevékenységként végzett akkreditált oktatási tevékenység, vagy akkreditált oktatási tevékenységet végző szervezettel való hosszútávú együttműködés
 5. Saját tartalomgyártás  
 6. A tevékenységhez kapcsolódó PR és marketing tevékenység 
 7. A tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése és terjesztése
 8. Szakmai eseményeken való részvétel
 9. Klub üzemeltetés
 10. Fesztiválszervezés, programszervezés, koncertszervezés 
 11. Életmű gondozás 
 12. Szakértői-, közreműködői tevékenység
 13. Hang-, és képfelvétel előállítás

Határon túli székhelyű Pályázó esetében feltétel, hogy a pályázatot benyújtó szervezet magyar vállalkozásnak minősüljön. Magyar vállalkozás az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) – jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai – Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában vagy Ausztriában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

A Felhívás alapján konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni, 1 pályázó szervezet kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

3.      Pályázat tartalma

3.1.           Támogatható tevékenységek

A pályázaton kizárólag azon tevékenységekkel kapcsolatban igényelhető támogatás, amelyek a Pályázó Felhívás 2.1. pontja alapján tett nyilatkozatában szerepelnek. 

3.2.           A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

A pályázónak (Kárpát-medencei kitekintéssel és európai/világpiaci lehetőségeket is bemutató) hosszútávú stratégiai célok mellett be kell mutatnia:

 • a felhívás 3.7. pontjában rögzített időszak alatt megvalósítani kívánt, időpontokra illetve időtartamokra és pontosan megnevezett előadókra, és a tevékenységek tartalmára lebontott cselekvési tervet.
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a cselekvési terv minden tartalmi eleméhez (pl. klipkészítés, lemezbemutató, új kollaboráció stb.)  hozzárendelt részletes költségelemeket tartalmazó költségtervet.
 • a pályázónak be kell mutatnia saját maga és az általa menedzselt előadók szakmai múltját, esetleges díjait, az előadók népszerűségének mérhetőségére vonatkozó adatokat.   

A pályázatban a Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az igényelt támogatási összeg legalább 10 %-át induló előadók, új produkciók létrehozására fordítja és be kell mutatnia az ehhez kapcsolódó konkrét tevékenységeket és költségeket. 

3.3.           Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen Felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

 1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
 2. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha a Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen Felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

3.4.           Nem támogatható tevékenységek

Jelen Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.  

3.5.           Elszámolható költségek

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetőek és számolhatóak el, amennyiben azok indokoltak és közvetlenül kapcsolódnak a projekt tárgyához.

A részletes indoklást a költségvetés indoklásánál kell feltüntetni.:

Személyi jellegű költségek:

 • Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű költségek,
 • Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai,
 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai),

Dologi kiadások:

Anyagköltség:

 • Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése
 • Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek)
 • Jelmez-, fellépőruha költségei

Szolgáltatási kiadások:

 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében)
 • Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)
 • Média- és reklámkiadások (reklámanyagok)
 • Nyomdaköltség
 • Bérleti díjak (helyszín-, gépkocsi- vagy egyéb eszköz bérlése)
 • Szállítási, fuvarozási szolgáltatások
 • Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő)
 • Szállásköltség
 • Oktatásszervezési költségek
 • Utazási költségtérítés
 • Egyéb szolgáltatási költségek (szakmai jellegű tagsági díjak, előfizetések; hang és képfelvételek gyártási költsége

Beruházási kiadások:

 • Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása (pl. beléptetés, jegyértékesítés, készpénzmentes fizetés stb.)
 • Berendezések és felszerelések vásárlása, előállítása (pl. technikai eszközök vásárlása,)
 • Egyéb eszközök vásárlása, előállítása

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igényelt támogatási összeg legalább 10%-át induló előadók, új produkciók létrehozására kell fordítani. További információk a Felhívás 3.2. pontjában olvashatók.

3.6.           Nem elszámolható költségek

Jelen Felhívás 3.5. pontjába nem tartozó költségek.

3.7.           Megvalósítási időszak

Jelen Felhívás keretében a pályázat megvalósításának időtartama: 2021. január 1. – 2022. április 30. Kizárólag a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatóak el a pályázat keretében. 2022.06.30-ig a záró szakmai beszámoló és elszámolás benyújtása is kötelező.

3.8.           Fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírások

A támogatásból finanszírozott beruházások és korszerűsítések, valamint eszközvásárlás esetén a fenntartási kötelezettség a záró beszámoló elfogadásának napjától számított 5 év.

A beszerzett tárgyi eszközöket a kedvezményezett eszközei közé kell sorolni, és a projekt befejezésétől számítva a kötelező fenntartási időszak alatt a kedvezményezett tulajdonában szükséges tartani, illetve amennyiben releváns, a támogatásban részesülő létesítményben kell felhasználni és tilos elidegeníteni.

3.9.           Egyéb speciális előírások

3.9.1.      Speciális kizáró okok

Nem ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat annak a Pályázónak,

 1. aki adósságrendezési eljárás alatt áll,
 2. aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, külföldi Pályázó esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.) 75. § (7) pontja alapján – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a megszüntetésre irányuló eljárás a Kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján értelmezendő,
 3. aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek,
 4. aki nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
 5. akinek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 6. aki, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, a tevékenység megkezdése előtt a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges jogi lépéseket nem tette meg, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be,
 7. akinek 90 naptári napot meghaladó lejárt adó-, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,
 8. aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. aki a nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,
 10. amely Pályázó szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn,
 11. aki a pályázatban valótlan adatot közölt,
 12. aki jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.9.2.      Beszerzésekre vonatkozó szabályok

A Pályázó felelőssége, hogy a beszerzések megtervezése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait betartsa, amennyiben annak hatálya alá tartozik. Továbbá meg kell felelni a Felhívás 2. mellékletét képező Pénzügyi és elszámolási útmutató vonatkozó rendelkezéseinek is. 

3.9.3.      Biztosítékok köre

Jelen Felhívás keretében, az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján, nem kell a Pályázónak 20.000.000 Ft és azt meg nem haladó támogatási összeg esetében biztosítékot nyújtania.

A Kedvezményezett 20.000.000 Ft feletti támogatási összeg esetén az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján biztosíték(ok) nyújtására köteles az alábbiak szerint: A Kedvezményezett köteles az előleg vagy a kiutalt támogatás összegének megfelelő mértékéig valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

4.      Kiválasztási kritériumok

A Felhívás keretében benyújtott pályázatokat a Kezelő az alábbi szempontok alapján ellenőrzi:

4.1.           A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás

A Kezelő a beérkezett pályázatokat 7 naptári napon belül formai szempontból ellenőrzi és dönt a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

A pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerül, amennyiben:

 • A pályázat nem a benyújtási határidőn belül kerül benyújtásra.
 • A Pályázó nem tartozik a lehetséges pályázói körbe.
 • Az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány meghaladja a Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

Az elutasítás tényéről a Kezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (továbbiakban: EPER) keresztül értesíti a Pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Amennyiben a fenti szempontoknak megfelelt a benyújtott pályázat, akkor az alábbi szempontoknak való megfelelés vizsgálatára kerül sor és hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre amennyiben:

 • Az adatlap és költségterv nem releváns adatokkal kitöltve került benyújtásra.
 • A Felhívás 5.2. pontjában előírt mellékletek nem az előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra.
 • A költségtervben feltüntetett költségek a Felhívás 3.5. pontja alapján nem elszámolható költségek.
 • A költségtervben feltüntetett költségek nem megfelelő indoklással kerültek betervezésre.
 • A költségtervben feltüntetett költségek nincsenek összhangban az adatlapon bemutatott szakmai tevékenységekkel és nem szükségesek azok megvalósításához.
 • A pályázatban szereplő tevékenységek nem illeszkednek a Felhívásban felsorolt támogatható tevékenységek körébe.
4.1.1.      A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Ha a pályázat hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a Kezelő hiánypótlásra való felszólítást küld ki az érintett Pályázónak az EPER-en keresztül egy alkalommal, 7 naptári napos határidővel. A Pályázónak a hiánypótlást a felszólításban foglaltaknak megfelelően az EPER-en keresztül kell teljesítenie.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy nem kerül sor hiánypótlásra azon pályázatok esetében, ahol a Pályázó üres dokumentumokat csatol a pályázathoz.

Amennyiben a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az elutasításról a Kezelő az EPER-en keresztül kiértesíti a Pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.2.           Szakmai értékelés

A formai ellenőrzési szempontoknak megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként működő 9 tagú kollégium értékeli.

A kollégium az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • a pályázat 3.2. pont szerinti hatóköre, nyilvánossága, művészi és technikai színvonala, innovatív jellege.
 • a költségvetés megalapozottsága;
 • a Pályázó hazai/környező országok szerinti/nemzetközi rangja, elismertsége, díjak, szakmai múltja (több éve foglalkozik zenei produkciók menedzselésével);
 • a Pályázó által képviselt előadók szakmai elismertsége, díjai, mérhető népszerűsége, szakmai minősége, aktivitása a hazai, Kárpát-medencei fesztiválpiacon, koncertéletben;
 • szakmai szervezeti tagság;

A kollégium javaslatainak figyelembevételével, a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot fogalmaz meg a közigazgatási államtitkár részére.

4.2.1.      Tisztázó kérdés

Jelen Felhívás keretében tisztázó kérdés feltételére lehetőség van. Amennyiben a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a Kezelő egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel, melynek megválaszolására a Pályázónak 3 munkanap áll rendelkezésre. A határidőn kívül beérkezett válaszok nem kerülnek figyelembevételre.

5.         Adminisztratív információk

A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési, adatszolgáltatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeit, melyekre vonatkozóan részletes előírásokat a Felhívás 1. mellékletét képező Általános támogatási feltételek c. dokumentum tartalmaz.

A Kezelő a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen az EPER-en keresztül tartja a kapcsolatot a Pályázóval. Amennyiben az informatikai rendszeren keresztül nincs lehetőség (pl. nem működik) a benyújtási kötelezettségek teljesítésére, akkor postai úton kell a dokumentumokat beküldeni.

A támogatáskezelés folyamata:

1.         Első lépésben – amennyiben még nem történt meg – regisztrálni szükséges az EPER-ben, amely a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető el. A regisztráció véglegesítését követően nyílik lehetőség a pályázat összeállítására. Ez jelenti az adatlap releváns adatokkal történő kitöltését, illetve a Felhívás szerinti kötelező mellékletek csatolását. A véglegesítést követően, a pályázat elektronikus formában beérkezik az EPER-en keresztül a Kezelőhez.

2.         A Kezelő elvégzi a benyújtott pályázatok érvényességi ellenőrzését a beérkezést követő 5 naptári napon belül a Felhívás 4.1. pontjában rögzített szempontok alapján.

3.         Az érvényességi ellenőrzés eredménye alapján vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasításra vagy befogadásra kerül a beérkezett pályázat. Az elutasításról értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.         A befogadott pályázat további formai ellenőrzése során, amennyiben hiányosan, vagy hibásan nyújtották be a pályázatot, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre, 7 naptári napos határidővel.

5.         Amennyiben a hiánypótlást nem megfelelően, nem határidőben vagy egyáltalán nem nyújtja be a Pályázó, akkor a pályázata elutasításra kerül, amelyről értesítést kap. Az értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

6.         A formai ellenőrzésen megfelelt pályázatokkal kapcsolatban egy 9 tagú szakmai kollégium bevonásával a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot készít elő a közigazgatási államtitkár részére.

7.         A közigazgatási államtitkár dönt a támogatásról.

8.         A benyújtási határidő végét követő legfeljebb 60 naptári napon belül a támogatási döntésről a Kezelő értesíti a Pályázókat. A határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdés időtartama. A támogatásban részesült Pályázókat a támogatói okirat kibocsátásával értesíti. Feltételes támogatás esetén, az értesítés tartalmazza a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

9.         Az elutasított Pályázók értesítő levelet kapnak, amely tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

5.1.      A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021. október 1-ig van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében nem kell pályázati díjat fizetni. A pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani az EPER-en keresztül.

A Kezelő a rendelkezésre álló költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően benyújtott pályázatokat.

5.2.      A pályázathoz csatolandó mellékletek

Határon túli Pályázó esetében a felcsatolt dokumentumok magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását is kérjük csatolni.

1.         Aláírási címpéldány

1.a. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi aláírás mintájának 1 eredeti példánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatának 30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

1.b. a fenti dokumentumok valamelyikének 30 naptári napnál régebbi példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás), valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt;

vagy

1.c. a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek érvényes személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy vezetői engedélyének a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).

Kérjük az 1.a. vagy 1.b. vagy 1.c. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

2.         Létesítő okirat

2.a. Az államháztartáson kívüli szervezetek (kivéve a magyarországi székhelyű civil szervezeteket) esetében a szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

2.b. a fenti dokumentum 30 naptári napnál régebbi példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata  („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).

Kérjük a 2.a. vagy 2.b. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

3.         Fizetési számla igazolás

A Pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámla kivonat, banki igazolás) másolata. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla tulajdonos nevét, bank nevét a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT kódot és a számla devizanemét). Kizárólag HUF (forint), EUR (euró), USD (dollár) fogadására alkalmas bankszámlát áll módunkban elfogadni. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

4.         Pályázó által végzett oktatási tevékenység esetén az akkreditált oktatási tevékenységet igazoló dokumentum vagy akkreditált oktatási tevékenységet végző szervezettel való együttműködésről szóló szerződés Pályázó törvényes képviselője által hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás). Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

5.         Szakmai díjakat, elismeréseket igazoló dokumentumok (pl. oklevél, fotó a szakmai díjról, elismerésről) Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

6.         A képviselt előadók szakmai elismertségét és díjait igazoló dokumentumok (pl. oklevél, fotó a szakmai díjról, elismerésről) Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

7.         Amennyiben rendelkezésre áll, szakmai szervezeti tagságot igazoló dokumentum Pályázó törvényes képviselője által hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás). Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

Határon túli Pályázó esetében a fent felsoroltakon kívül az alábbi mellékletek benyújtása is szükséges:

8.         Működési igazolás

Működési igazolás (a Pályázó 30 naptári napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem Pályázó által hitelesített példányának másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás), valamint annak fordítása. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

9.         Adószám igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum és annak fordítása. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

5.3.           Tájékoztatáskérés módja

A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfőtől-péntekig 8:00-14:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.1: +36 30 618 2343

E-mail: zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu

5.4.           Kifogáskezelés

A Pályázó a Kezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Felhívásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc naptári napon belül írásban, postai úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogást a Kezelőnek kell címezni:

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1509 Budapest, Pf. 32.

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

A Kezelő az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást:

a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, és a Kezelő a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a Kezelő a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül érdemben elbírálja, amely határidő egy alkalommal legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

6.      Vonatkozó jogszabályok

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
 • a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) számú Korm. rendelet
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „GDPR”)
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú Korm. rendelet
 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • Az egyes kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III.10.) Korm. határozat
 • 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól

7.      A Felhívás mellékletei

 1. Általános támogatási feltételek
 2. Pénzügyi és elszámolási útmutató
 3. Adatvédelmi tájékoztató

[1] A Pályázó által hitelesített másolatok elektronikus úton történő benyújtására a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a alapján van lehetőség. A Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 51. pontja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította, amely indokolt esetben módosulhat. A dokumentumok elvárt benyújtási formájának esetleges változásáról a Kezelő értesíti az érintett Pályázókat.

[2] Lásd 2. lábjegyzet.

A regisztráció bemutatása itt található.

#támogatás

Nyitókép: Shutterstock/13_Phunkod