Felhívás a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró Kezelő által meghirdetett „A magyar zenei menedzserek és zeneipari szervezetek tevékenységeinek támogatása” c. nyílt pályázati konstrukcióhoz

Pályázat kódszáma: KZ-MEZISZ-SN-2021

1.      A Felhívás célja és háttere

Az egyes
kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III.10.) Korm. határozatban (a
továbbiakban: Korm. határozat) a Kormány döntött arról, hogy a kulturális
tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális
tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének
támogatása az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató nevében és képviseletében eljáró
kezelőszerv a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Kezelő) feladata legyen.

A pandémia és az emiatt kihirdetett veszélyhelyzet
időszaka alatt a könnyűzenei, világzenei és jazz iparág előadóművészei és a
produkcióikat segítő menedzsmentek, háttéripari szakemberek tartósan
akadályoztatva voltak, hogy koncerteken, rendezvényeken a megélhetésüket
biztosító bevételekre szert tegyenek.

Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) kiemelt célja
a magyar (könnyűzenei, világzenei és jazz) kulturális sajátosságok támogatása,
a magyar könnyűzene, világzene és jazz nemzeti sajátosságainak erősítése
műfajtól függetlenül. Tekintettel a kialakult pandémiás helyzetre, további
célkitűzés a COVID előtti időszakban hivatásszerűen működő zenekarok
megmaradásának elősegítése, és új stratégiák, koncepciók kidolgozásának támogatása
a poszt-covid időszakra.

1.1.           Alapvető cél

Jelen Felhívás
alapvető célja, azon könnyűzenei, világzenei és jazz ipari szereplők, kiadók,
zenei produkciós szervezetek, ügynökségek, zenei irodák támogatása, akik
alapvetően és igazoltan több előadó menedzselésével foglalkoznak, több,
egymásra épülő zeneipari tevékenységet együttesen, saját tevékenységi körükön
belül végeznek, kiemelt céljuk, illetve tevékenységük a
tehetségkutatás/gondozás és olyan kidolgozott akciótervvel rendelkeznek, amely
hosszútávú stratégiai célokat fogalmaz meg Kárpát-medencei és világpiaci kitekintéssel
kapcsolatban, további célja a Kárpát-medencében alkotó és élő
magyar könnyűzenei, világzenei és jazzegyüttesek  támogatása kulturális tevékenységük megőrzése
és fenntartása érdekében, új művek, produkciók, kreatív tartalmak létrehozására.

1.2.           Rendelkezésre álló keretösszeg

A Pályázat keretében
rendelkezésre álló támogatási összeg: 700.000.000,- Ft.

A támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb
feladatok támogatása jogcímcsoport.

A támogatás intenzitása: 100 %

1.3.           Saját forrás mértéke

Jelen Felhívás keretében a Pályázónak saját forrást nem
kell biztosítania. A Felhívás szerint nem elszámolható költségeit önerőből kell
fedeznie.  

1.4.           Támogatás összege és formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás formája: nem
visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás összege
összefügg a 2.1-es pontban megjelölt, a Pályázó által a Felhívás meghirdetését
megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor végzett tevékenységek
számával:

 • legalább 3 tevékenység                                                  1.000.000 – 3.000.000 F között
 • legalább 5 tevékenység                                                  3.000.000 – 7.000.000 Ft között
 • legalább 7 tevékenység                                                  5.000.000 – 20.000.000 Ft között
 • legalább 9 tevékenység                                                  15.000.000 – 40.000.000 Ft között
1.5.           Előleg mértéke

Jelen
Felhívás keretében a megítélt támogatás 100 %-a előleg formájában kerül
átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 naptári
napon belül.

2.      Támogatást igénylők köre

2.1.           Jogosultak köre

A Felhívásra pályázatot nyújthatnak be:

Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, civil szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, amelyek életvitelszerűen a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadókat menedzselnek, zenei tevékenységük minimum 80 %-át magyar zenei előadókkal összefüggésben végzik, továbbá a Pályázó által tett nyilatkozat alapján a Felhívás meghirdetését megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor az alábbi felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 3 db-ot végeznek:

 1. Könnyűzenei,
  világzenei és jazz előadók tehetségkutatása/gondozása 
 2. Könnyűzenei,
  világzenei és jazz művek kiadása és értékesítése 
 3. Stúdióüzemeltetés
 4. Saját
  tevékenységként végzett akkreditált oktatási tevékenység, vagy akkreditált
  oktatási tevékenységet végző szervezettel való hosszútávú együttműködés
 5. Saját
  tartalomgyártás  
 6. A
  tevékenységhez kapcsolódó PR és marketing tevékenység 
 7. A
  tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése és terjesztése
 8. Szakmai
  eseményeken való részvétel
 9. Klub
  üzemeltetés
 10. Fesztiválszervezés,
  programszervezés,
  koncertszervezés 
 11. Életmű
  gondozás 
 12. Szakértői-, közreműködői
  tevékenység
 13. Hang-, és képfelvétel előállítás

Határon túli
székhelyű Pályázó esetében feltétel, hogy a pályázatot benyújtó szervezet
magyar vállalkozásnak minősüljön. Magyar vállalkozás az a vállalkozás, amelynek
tulajdonosa (tagja, részvényese) – jogi személy tulajdonos esetén a jogi
személy tulajdonos tulajdonosai – Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában,
Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában vagy Ausztriában állandó lakóhellyel
rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

A Felhívás alapján konzorciumi formában nincs lehetőség
pályázni, 1 pályázó szervezet kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

3.      Pályázat tartalma

3.1.           Támogatható tevékenységek

A pályázaton kizárólag azon tevékenységekkel kapcsolatban
igényelhető támogatás, amelyek a Pályázó Felhívás 2.1. pontja alapján tett
nyilatkozatában szerepelnek. 

3.2.           A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

A pályázónak (Kárpát-medencei
kitekintéssel és európai/világpiaci lehetőségeket is bemutató) hosszútávú
stratégiai célok mellett be kell mutatnia:

 • a felhívás 3.7. pontjában rögzített időszak alatt megvalósítani kívánt, időpontokra illetve időtartamokra és pontosan megnevezett előadókra, és a tevékenységek tartalmára lebontott cselekvési tervet.
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a cselekvési terv minden tartalmi eleméhez (pl. klipkészítés, lemezbemutató, új kollaboráció stb.)  hozzárendelt részletes költségelemeket tartalmazó költségtervet.
 • a pályázónak be kell mutatnia saját maga és az általa menedzselt előadók szakmai múltját, esetleges díjait, az előadók népszerűségének mérhetőségére vonatkozó adatokat.   

A pályázatban
a Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az igényelt támogatási összeg legalább 10
%-át induló előadók, új produkciók létrehozására fordítja és be kell mutatnia az
ehhez kapcsolódó konkrét tevékenységeket és költségeket. 

3.3.           Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében
említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01)
(a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel
teljesülése okán a jelen Felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a
pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

 1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel
  a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el
  működési költségek legalább felét, és/vagy
 2. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott
  vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok
  fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan
  marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással
  van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha a Közlemény hivatkozott
pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen Felhívás alapján
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint
az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.
§-a alapján kell eljárni.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi
vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni
annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő
vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó
felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély
összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra
válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott
csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012.
április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról
szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan
rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon
– nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem
használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi
árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó,
a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a
támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre, vagy

cb) a
támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától
függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához
kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás
teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban
említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának
hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó
megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt
ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az
odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú
felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

3.4.           Nem támogatható tevékenységek

Jelen
Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken kívül más tevékenység nem
támogatható.  

3.5.           Elszámolható költségek

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetőek és
számolhatóak el, amennyiben azok indokoltak és közvetlenül kapcsolódnak a
projekt tárgyához.

A részletes indoklást a költségvetés indoklásánál kell feltüntetni.:

Személyi jellegű költségek:

 • Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű költségek,
 • Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai,
 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai),

Dologi
kiadások:

Anyagköltség:

 • Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése
 • Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek)
 • Jelmez-, fellépőruha költségei

Szolgáltatási kiadások:

 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében)
 • Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)
 • Média- és reklámkiadások (reklámanyagok)
 • Nyomdaköltség
 • Bérleti díjak (helyszín-, gépkocsi- vagy egyéb eszköz bérlése)
 • Szállítási, fuvarozási szolgáltatások
 • Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő)
 • Szállásköltség
 • Oktatásszervezési költségek
 • Utazási költségtérítés
 • Egyéb szolgáltatási költségek (szakmai jellegű tagsági díjak, előfizetések; hang és képfelvételek gyártási költsége

Beruházási
kiadások:

 • Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök,
  szoftverek vásárlása (pl. beléptetés, jegyértékesítés, készpénzmentes fizetés
  stb.)
 • Berendezések és felszerelések vásárlása,
  előállítása (pl. technikai eszközök vásárlása,)
 • Egyéb eszközök vásárlása, előállítása

Felhívjuk
figyelmüket, hogy az igényelt támogatási összeg legalább 10%-át induló előadók,
új produkciók létrehozására kell fordítani. További információk a Felhívás 3.2.
pontjában olvashatók.

3.6.           Nem elszámolható költségek

Jelen Felhívás 3.5. pontjába nem
tartozó költségek.

3.7.           Megvalósítási időszak

Jelen Felhívás keretében a pályázat
megvalósításának időtartama: 2021. január 1. – 2022. április 30. Kizárólag
a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatóak el a pályázat
keretében. 2022.06.30-ig a záró szakmai beszámoló és elszámolás benyújtása is
kötelező.

3.8.           Fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírások

A támogatásból finanszírozott beruházások és korszerűsítések, valamint eszközvásárlás esetén a fenntartási kötelezettség a záró beszámoló elfogadásának napjától számított 5 év.

A beszerzett tárgyi eszközöket a kedvezményezett eszközei közé kell sorolni, és a projekt befejezésétől számítva a kötelező fenntartási időszak alatt a kedvezményezett tulajdonában szükséges tartani, illetve amennyiben releváns, a támogatásban részesülő létesítményben kell felhasználni és tilos elidegeníteni.

3.9.           Egyéb speciális előírások

3.9.1.      Speciális kizáró okok

Nem
ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat annak a Pályázónak,

 1. aki adósságrendezési
  eljárás alatt áll,
 2. aki jogerős
  végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős
  végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
  jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, külföldi Pályázó esetén a
  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az
  államháztartásról szóló törvény
   végrehajtásáról
  (továbbiakban Ávr.) 75. § (7) pontja alapján – ha jogszabály másként nem
  rendelkezik – a megszüntetésre irányuló eljárás a Kedvezményezett személyes
  jogának szabályai alapján értelmezendő,
 3. aki nem felel
  meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
  48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a
  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
  törvényben meghatározott követelményeknek,
 4. aki nem felel
  meg az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
 5. akinek harmadik
  személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának
  megvalósulását meghiúsíthatja,
 6. aki, amennyiben
  a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, a tevékenység megkezdése
  előtt a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges
  jogi lépéseket nem tette meg, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmet
  az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be,
 7. akinek 90 naptári
  napot meghaladó lejárt adó-, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,
 8. aki a nemzeti
  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
  bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. aki a
  nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből
  juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul,
  továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,
 10. amely Pályázó
  szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó
  jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn,
 11. aki a
  pályázatban valótlan adatot közölt,
 12. aki
  jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának
  feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem
  nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.9.2.      Beszerzésekre vonatkozó szabályok

A Pályázó felelőssége, hogy a beszerzések megtervezése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait betartsa, amennyiben annak hatálya alá tartozik. Továbbá meg kell felelni a Felhívás 2. mellékletét képező Pénzügyi és elszámolási útmutató vonatkozó rendelkezéseinek is. 

3.9.3.      Biztosítékok köre

Jelen Felhívás
keretében, az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján, nem kell a Pályázónak 20.000.000
Ft és azt meg nem haladó támogatási összeg esetében biztosítékot
nyújtania.

A Kedvezményezett 20.000.000 Ft feletti támogatási összeg esetén az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján biztosíték(ok) nyújtására köteles az alábbiak szerint: A Kedvezményezett köteles az előleg vagy a kiutalt támogatás összegének megfelelő mértékéig valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

4.      Kiválasztási kritériumok

A
Felhívás keretében benyújtott pályázatokat a Kezelő az alábbi szempontok
alapján ellenőrzi:

4.1.           A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás

A Kezelő a beérkezett pályázatokat 7 naptári napon belül
formai szempontból ellenőrzi és dönt a pályázat befogadásáról vagy érdemi
vizsgálat nélküli elutasításáról.

A pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül
elutasításra kerül, amennyiben:

 • A pályázat
  nem a benyújtási határidőn belül kerül benyújtásra.
 • A Pályázó nem
  tartozik a lehetséges pályázói körbe.
 • Az igényelt
  támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a
  támogatási arány meghaladja a Felhívásban meghatározott maximális támogatási
  intenzitást.

Az elutasítás tényéről a Kezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren (továbbiakban: EPER)
keresztül értesíti a Pályázót. Az értesítés
tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás benyújtására vonatkozó
tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Amennyiben a fenti szempontoknak megfelelt a benyújtott
pályázat, akkor az alábbi szempontoknak való megfelelés vizsgálatára kerül sor
és hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre amennyiben:

 • Az adatlap és
  költségterv nem releváns adatokkal kitöltve került benyújtásra.
 • A Felhívás
  5.2. pontjában előírt mellékletek nem az előírásoknak megfelelően kerültek
  benyújtásra.
 • A
  költségtervben feltüntetett költségek a Felhívás 3.5. pontja alapján nem
  elszámolható költségek.
 • A
  költségtervben feltüntetett költségek nem megfelelő indoklással kerültek
  betervezésre.
 • A
  költségtervben feltüntetett költségek nincsenek összhangban az adatlapon
  bemutatott szakmai tevékenységekkel és nem szükségesek azok megvalósításához.
 • A pályázatban
  szereplő tevékenységek nem illeszkednek a Felhívásban felsorolt támogatható
  tevékenységek körébe.
4.1.1.      A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Ha a
pályázat hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a Kezelő
hiánypótlásra való felszólítást küld ki az érintett Pályázónak az EPER-en
keresztül egy alkalommal, 7 naptári napos határidővel. A Pályázónak a
hiánypótlást a felszólításban foglaltaknak megfelelően az EPER-en keresztül
kell teljesítenie.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy nem kerül sor hiánypótlásra azon pályázatok esetében, ahol a Pályázó üres dokumentumokat csatol a pályázathoz.

Amennyiben a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan
teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott
határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. Az elutasításról a Kezelő az EPER-en keresztül kiértesíti a
Pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát, és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is,
beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.2.           Szakmai értékelés

A formai ellenőrzési szempontoknak megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként működő 9 tagú kollégium értékeli.

A kollégium az alábbi szempontoknak való
megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • a pályázat
  3.2. pont szerinti hatóköre, nyilvánossága, művészi és technikai színvonala,
  innovatív jellege.
 • a
  költségvetés megalapozottsága;
 • a Pályázó hazai/környező
  országok szerinti/nemzetközi rangja, elismertsége, díjak, szakmai múltja (több
  éve foglalkozik zenei produkciók menedzselésével);
 • a Pályázó
  által képviselt előadók szakmai elismertsége, díjai, mérhető népszerűsége,
  szakmai minősége, aktivitása a hazai, Kárpát-medencei fesztiválpiacon,
  koncertéletben;
 • szakmai szervezeti
  tagság;

A kollégium javaslatainak
figyelembevételével, a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot fogalmaz meg a
közigazgatási államtitkár részére.

4.2.1.      Tisztázó kérdés

Jelen Felhívás keretében tisztázó kérdés feltételére lehetőség van. Amennyiben a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a Kezelő egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel, melynek megválaszolására a Pályázónak 3 munkanap áll rendelkezésre. A határidőn kívül beérkezett válaszok nem kerülnek figyelembevételre.

5.         Adminisztratív
információk

A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi a
támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési, adatszolgáltatási és
nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeit,
melyekre vonatkozóan részletes előírásokat a Felhívás 1. mellékletét képező
Általános támogatási feltételek c. dokumentum tartalmaz.

A Kezelő a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen az
EPER-en keresztül tartja a kapcsolatot a Pályázóval. Amennyiben az informatikai
rendszeren keresztül nincs lehetőség (pl. nem működik) a benyújtási
kötelezettségek teljesítésére, akkor postai úton kell a dokumentumokat
beküldeni.

A támogatáskezelés folyamata:

1.         Első
lépésben – amennyiben még nem történt meg - regisztrálni szükséges az EPER-ben,
amely a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető el. A
regisztráció véglegesítését követően nyílik lehetőség a pályázat
összeállítására. Ez jelenti az adatlap releváns adatokkal történő kitöltését,
illetve a Felhívás szerinti kötelező mellékletek csatolását. A véglegesítést
követően, a pályázat elektronikus formában beérkezik az EPER-en keresztül a
Kezelőhez.

2.         A Kezelő
elvégzi a benyújtott pályázatok érvényességi ellenőrzését a beérkezést követő 5
naptári napon belül a Felhívás 4.1. pontjában rögzített szempontok alapján.

3.         Az
érvényességi ellenőrzés eredménye alapján vagy érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra vagy befogadásra kerül a beérkezett pályázat. Az elutasításról
értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására
vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.         A befogadott
pályázat további formai ellenőrzése során, amennyiben hiányosan, vagy hibásan
nyújtották be a pályázatot, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre, 7 naptári
napos határidővel.

5.         Amennyiben a
hiánypótlást nem megfelelően, nem határidőben vagy egyáltalán nem nyújtja be a
Pályázó, akkor a pályázata elutasításra kerül, amelyről értesítést kap. Az
értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására
vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

6.         A formai
ellenőrzésen megfelelt pályázatokkal kapcsolatban egy 9 tagú szakmai kollégium
bevonásával a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot készít elő a
közigazgatási államtitkár részére.

7.         A
közigazgatási államtitkár dönt a támogatásról.

8.         A benyújtási
határidő végét követő legfeljebb 60 naptári napon belül a támogatási döntésről
a Kezelő értesíti a Pályázókat. A határidőbe nem számít bele az esetleges
hiánypótlás és tisztázó kérdés időtartama. A támogatásban részesült Pályázókat
a támogatói okirat kibocsátásával értesíti. Feltételes támogatás esetén, az
értesítés tartalmazza a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is,
beleértve a benyújtás határidejét és módját.

9.         Az
elutasított Pályázók értesítő levelet kapnak, amely tartalmazza az elutasítás
okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a
benyújtás határidejét és módját.

5.1.      A pályázat
benyújtásának helye és határideje

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021.
október 1-ig van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében nem kell pályázati díjat fizetni. A
pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani az EPER-en keresztül.

A Kezelő a rendelkezésre álló költségvetési kiadási
előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására
vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról a Felhívás
közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A kizárás nem
érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően benyújtott
pályázatokat.

5.2.      A pályázathoz
csatolandó mellékletek

Határon túli Pályázó esetében a felcsatolt dokumentumok
magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását is kérjük csatolni.

1.         Aláírási
címpéldány

1.a. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében a
szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített a pályázat
benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi aláírás mintájának 1
eredeti példánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatának
30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

1.b. a fenti dokumentumok valamelyikének 30 naptári napnál
régebbi példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat
benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az
eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és
cégszerű aláírás), valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban
változás nem történt;

vagy

1.c. a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy
személyek érvényes személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy vezetői
engedélyének a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását
megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az eredetivel
mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű
aláírás).

Kérjük az 1.a. vagy 1.b. vagy 1.c. alpont szerinti
dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

2.         Létesítő
okirat

2.a. Az államháztartáson kívüli szervezetek (kivéve a
magyarországi székhelyű civil szervezeteket) esetében a szervezet létesítő
okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló
okiratának a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi 1
eredeti példánya;

vagy

2.b. a fenti dokumentum 30 naptári napnál régebbi
példányának a Pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását
megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata  („az eredetivel mindenben megegyező másolat”
szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).

Kérjük a 2.a. vagy 2.b. alpont szerinti dokumentum szkennelt
példányát az EPER-be felcsatolni!

3.         Fizetési
számla igazolás

A Pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó
igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámla kivonat, banki igazolás)
másolata. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos
azonosító adatokat (bankszámla tulajdonos nevét, bank nevét a bankszámlaszámot
IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT kódot és a számla devizanemét).
Kizárólag HUF (forint), EUR (euró), USD (dollár) fogadására alkalmas
bankszámlát áll módunkban elfogadni. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt
példányt!

4.         Pályázó
által végzett oktatási tevékenység esetén az akkreditált oktatási tevékenységet
igazoló dokumentum vagy akkreditált oktatási tevékenységet végző szervezettel
való együttműködésről szóló szerződés Pályázó törvényes képviselője által
hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg
rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás). Kérjük az EPER-be felcsatolni a
szkennelt példányt!

5.         Szakmai
díjakat, elismeréseket igazoló dokumentumok (pl. oklevél, fotó a szakmai
díjról, elismerésről) Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

6.         A képviselt
előadók szakmai elismertségét és díjait igazoló dokumentumok (pl. oklevél, fotó
a szakmai díjról, elismerésről) Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt
példányt!

7.         Amennyiben
rendelkezésre áll, szakmai szervezeti tagságot igazoló dokumentum Pályázó
törvényes képviselője által hitelesített másolata („az eredetivel mindenben
megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).
Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

Határon túli Pályázó esetében a fent felsoroltakon kívül az
alábbi mellékletek benyújtása is szükséges:

8.         Működési
igazolás

Működési igazolás (a Pályázó 30 naptári napnál nem régebbi
hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására
vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem Pályázó
által hitelesített példányának másolata („az eredetivel mindenben megegyező
másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás), valamint annak
fordítása. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

9.         Adószám
igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási
számának) igazolására alkalmas dokumentum és annak fordítása. Kérjük az EPER-be
felcsatolni a szkennelt példányt!

5.3.           Tájékoztatáskérés módja

A
Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben
hétfőtől-péntekig 8:00-14:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.1: +36
30 618 2343

E-mail: zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu

5.4.           Kifogáskezelés

A Pályázó a Kezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati
eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési
támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő,
a Felhívásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Kifogás
benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan
megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől
számított tíz naptári napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől
számított harminc naptári napon belül írásban, postai úton van lehetőség.

A
kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem
benyújtásának helye nincs.

A kifogást a Kezelőnek kell címezni:

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1509 Budapest, Pf. 32.

Egy
döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó részéről csak
egy alkalommal nyújtható be.

A Kezelő az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást:

a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben
az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, és a Kezelő a kifogásban
foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben
a Kezelő a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi vizsgálat
nélkül elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele
céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett,
megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége
részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége a
kifogást annak kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül érdemben
elbírálja, amely határidő egy alkalommal legfeljebb harminc naptári nappal
meghosszabbítható.

6.      Vonatkozó jogszabályok

 • Az
  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
 • 368/2011.
  (XII. 31.) Korm. rendelet az
  államháztartásról szóló törvény
   végrehajtásáról
  (Ávr.)
 • a határon
  túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.)
  számú Korm. rendelet
 • A
  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
  törvény
 • A nemzeti
  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)
 • Az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény (Infotv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
  helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „GDPR”)
 • az európai
  uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
  és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú Korm.
  rendelet
 • A
  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • Az egyes
  kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III.10.) Korm. határozat
 • 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet a központi
  költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó
  különleges szabályairól

7.      A Felhívás mellékletei

 1. Általános
  támogatási feltételek
 2. Pénzügyi és
  elszámolási útmutató
 3. Adatvédelmi
  tájékoztató

[1]
A Pályázó által hitelesített
másolatok elektronikus úton történő benyújtására a központi költségvetés
terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges
szabályairól szóló 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. §-a alapján van lehetőség. A Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet 1. § 51.
pontja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbította, amely indokolt esetben módosulhat. A dokumentumok elvárt
benyújtási formájának esetleges változásáról a Kezelő értesíti az érintett Pályázókat.

[2] Lásd 2. lábjegyzet.

A regisztráció bemutatása itt található.

#támogatás

Nyitókép: Shutterstock/13_Phunkod