Fehívás a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró kezelő által meghirdetett „Legyen öröm a zene!” Könnyűzenei, világzenei és jazzprodukciók létrehozásának támogatása című nyílt pályázati konstrukcióhoz.

Pályázat kódszáma:
KZP-SN-2021

1. A Felhívás célja és háttere

Az egyes kultúrstratégiai kérdésekről szóló 1108/2021. (III. 10.) kormányhatározatban (a továbbiakban: Korm. határozat) a kormány döntött arról, hogy a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint támogató nevében és képviseletében eljáró kezelőszerv a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kezelő) feladata legyen.

A pandémia és az
emiatt kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a könnyűzenei, világzenei és
jazz iparág előadóművészei és a produkcióikat segítő menedzsmentek, háttéripari
szakemberek tartósan akadályoztatva voltak, hogy koncerteken, rendezvényeken a
megélhetésüket biztosító bevételekre szert tegyenek.

Jelen pályázati
felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja egyrészt a fenti célcsoport tagjainak
történő segítségnyújtás, a pandémia időszaka alatt létrejött, eddig be nem
mutatott, az eddig megszokott gyakorlatokon túlmutató, új zenei produkciók létrehozása
és közönséghez történő eljuttatása, másrészt a társadalom mentális-lelki
megerősítése és a zeneszerető közösségek megerősítése a kulturális élet
újraindítását követően.

1.1. Alapvető cél

Jelen Felhívás
alapvető célja, hogy a hazai és határon túli magyar előadók,
rendezvényhelyszínek és technikai szakemberek számára lehetővé tegye a
kulturális élet újraindítását célzó programban való részvételt.

1.2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.

A támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport.

A támogatási intenzitás: 100%

1.3. Saját forrás mértéke

Jelen Felhívás keretében a pályázónak saját forrást nem kell biztosítania. A Felhívás szerint nem elszámolható költségeit önerőből kell fedeznie.  

1.4. Támogatás összege és formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott
támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás: maximum 3 000 000 Ft.

1.5. Előleg mértéke

Jelen Felhívás keretében a
megítélt támogatás 100%-os előleg formájában kerül átutalásra a támogatói
okirat hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon belül.

2. Támogatást igénylők köre

2.1. Jogosultak köre

Jelen Felhívás keretében pályázatot nyújthatnak be:

Legalább hároméves zenei formáció részvételével megvalósuló koncertszervezéssel
kapcsolatos szakmai múlttal rendelkező magyarországi, szlovákiai, ukrajnai,
romániai, szerbiai, horvátországi vagy szlovéniai klub/koncerthelyszín vagy zenekari/előadói
menedzsmentet ellátó önálló jogi személyiségű gazdasági társaság vagy egyéni
vállalkozó.

Határon túli székhelyű pályázó esetében feltétel, hogy a pályázatot benyújtó gazdasági társaság magyar vállalkozásnak minősüljön. Magyar vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) – jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai – Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban vagy Szlovéniában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

A Felhívás
keretében konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

3. A pályázat tartalma

3.1. Támogatható tevékenységek

A
Felhívás keretében egy eddig be nem mutatott könnyűzenei, világzenei és jazz produkciót
kell megvalósítani egy, a 2.1. pontban foglaltaknak megfelelő klubban/koncerthelyszínen.

3.2. A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

A Felhívás kizárólag könnyűzenei, világzenei és jazz produkciókat támogat;
kizárólag élőzenei, legalább 50 perces koncertek megvalósítását támogatja (élőzenei koncert az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt). A pályázó köteles a Támogató teljes nevét és a támogatás tényét feltüntetni az eseménnyel kapcsolatos minden kommunikációjában és a koncert helyszínén; a magyar nyelvű produkciókat részesíti előnyben.

3.3. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen Felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Fentiekre tekintettel a pályázat benyújtásának, illetve a támogatás megítélésének feltétele, hogy a benyújtással egyidejűleg a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt, megvalósítani tervezett tevékenység kapcsán a piaci bevételei nem érik el a megvalósítás során felmerülő költségei legalább felét.

3.4. Nem támogatható tevékenységek

Jelen Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, és különösen nem támogatandó:

bemutatkozó koncertek, újonnan alakult, szakmai múlttal nem rendelkező vagy legalább három éve nem aktív előadók produkciója.

3.5. Elszámolható költségek

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők és számolhatók el, amennyiben azok indokoltak és közvetlenül kapcsolódnak a projekt tárgyához. A részletes indoklást a költségvetés indoklásánál kell feltüntetni.

Személyi jellegű költségek:

Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai).

Dologi
kiadások:

Szolgáltatási kiadások: média- és reklámkiadások (pl. reklám- és propagandaköltség).
Nyomdaköltség.
Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében).
Egyszeri vagy rövid távra szóló felhasználási jog megvásárlásának költsége (jogdíj).
Bérleti díjak (terem, helyszín, hang- és fénytechnikai eszközök, színpadtechnika, hangszer, audiovizuális eszközök).
Utazási költségtérítés.
Szállítási, fuvarozási költség (hangszer, személy).
Szállásköltség.
Egyéb szolgáltatási költségek (hangtechnikai szolgáltatás, fénytechnikai szolgáltatás, installációs költség, képfelvétel készítés és utómunka mint szolgáltatás vásárlása).

Beruházási kiadások:
Vagyoni értékű jog vagy szellemi termék megvásárlásának költsége (jogdíj).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
támogatás legalább 75%-át az előadók honoráriumára kell fordítani.

3.6. Nem elszámolható költségek

Jelen Felhívás 3.5. pontjába nem tartozó költségek.
Különösen nem elszámolhatók: gépjárművásárlás, rezsiköltségek, pénzügyi, biztosítási és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő) és ingatlanvásárlással kapcsolatos költségek.

3.7. A projekt megvalósítási időszaka

Jelen Felhívás keretében a pályázat megvalósításának időtartama: 2021. 09. 01-től 2022. 04. 30-ig megvalósított koncertek támogatandók. 2022. 06. 30-ig a záró szakmai beszámoló és elszámolás benyújtása is kötelező a Kezelőhöz.

Kizárólag a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatók el a pályázat keretében.

3.8. Egyéb speciális előírások
3.8.1. Speciális kizáró okok

Nem ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat annak a pályázónak,

aki adósságrendezési eljárás alatt áll,

aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, külföldi pályázó esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.) 75. § (7) pontja alapján – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a megszüntetésre irányuló eljárás a Kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján értelmezendő,

aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek,

aki nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,

akinek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

aki, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, a tevékenység megkezdése előtt a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges jogi lépéseket nem tette meg, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be,

akinek 90 naptári napot meghaladó lejárt adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,

aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek,

aki a nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,

amely pályázó szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn,

aki a pályázatban valótlan adatot közölt,

aki jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

3.8.2. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

A pályázó felelőssége, hogy a beszerzések megtervezése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait betartsa, amennyiben annak hatálya alá tartozik. Továbbá meg kell felelni a Felhívás 2. mellékletét képező Pénzügyi és elszámolási útmutató vonatkozó rendelkezéseinek is. 

3.8.3. Biztosítékok köre

Jelen Felhívás keretében az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem kell a pályázónak biztosítékot nyújtania.

4. Kiválasztási kritériumok

A Felhívás keretében benyújtott
pályázatokat a Kezelő az alábbi szempontok alapján ellenőrzi.

4.1. A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás

A Kezelő a beérkezett pályázatokat 7 naptári napon belül formai szempontból ellenőrzi, és dönt a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

A pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerül, amennyiben

– a pályázat nem a benyújtási határidőn belül kerül benyújtásra,

– a pályázó nem tartozik a lehetséges pályázói körbe,

– az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány meghaladja a Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

Az elutasítás tényéről a Kezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (a továbbiakban: EPER) keresztül értesíti a pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Amennyiben a fenti szempontoknak megfelelt a benyújtott pályázat, akkor az alábbi szempontoknak való megfelelés vizsgálatára kerül sor, és hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre amennyiben:

– az adatlap és költségterv nem releváns adatokkal kitöltve került benyújtásra,

– a Felhívás 5.2. pontjában előírt mellékletek nem az előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra,

– a költségtervben feltüntetett költségek a Felhívás 3.5. pontja alapján nem elszámolható költségek,

– a költségtervben feltüntetett költségek nem megfelelő indoklással kerültek betervezésre. – a költségtervben feltüntetett költségek nincsenek összhangban az adatlapon bemutatott könnyűzenei, világzenei és jazz produkcióval és nem szükségesek azok megvalósításához,

– a pályázatban szereplő tevékenységek nem illeszkednek a Felhívásban felsorolt támogatható tevékenységek körébe.

4.1.1. A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Ha a pályázat hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a Kezelő hiánypótlásra való felszólítást küld ki az érintett pályázónak az EPER-en keresztül egy alkalommal, 7 naptári napos határidővel. A pályázónak a hiánypótlást a felszólításban foglaltaknak megfelelően az EPER-en keresztül kell teljesítenie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem kerül sor hiánypótlásra azon pályázatok esetében, ahol a pályázó üres dokumentumokat csatol a pályázathoz.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az elutasításról a Kezelő az EPER-en keresztül értesíti a pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.2. Szakmai értékelés

A formai ellenőrzési szempontoknak megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként működő 9 tagú kollégium értékeli.

A kollégium az alábbi szempontoknak
való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

– közreműködő előadók hazai/környező országok szerinti/nemzetközi rangja, elismertsége, díjak,

– produkció unikális jellege/eredetisége,

– koncert helyszínének befogadóképessége, jellege,

– a költségvetés megalapozottsága,

– projekt mérete, hatóköre, nyilvánossága,

– projekt művészi és technikai színvonala,

– projekt szervezőjének és/vagy előadóinak korábbi tevékenysége.

A kollégium javaslatainak figyelembevételével a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot fogalmaz meg a közigazgatási államtitkár részére.

4.2.1. Tisztázó kérdés

Jelen Felhívás keretében tisztázó kérdés feltételére lehetőség van. Amennyiben a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a Kezelő egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel elektronikusan, melynek megválaszolására a pályázónak 3 munkanap áll rendelkezésre. A határidőn kívül beérkezett válaszokat nem vesszük figyelembe.

5. Adminisztratív információk

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési, adatszolgáltatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeit.

A Kezelő a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen az EPER-en keresztül tartja a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben az informatikai rendszeren keresztül nincs lehetőség (pl. nem működik) a benyújtási kötelezettségek teljesítésére, akkor postai úton kell a dokumentumokat beküldeni.

A támogatáskezelés folyamata

Első lépésben – amennyiben még nem történt meg – regisztrálni szükséges az EPER-ben, amely a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető el. A regisztráció véglegesítését követően nyílik lehetőség a pályázat összeállítására. Ez jelenti az adatlap releváns adatokkal történő kitöltését, illetve a Felhívás szerinti kötelező mellékletek csatolását. A véglegesítést követően a pályázat elektronikus formában beérkezik az EPER-en keresztül a Kezelőhöz.

A Kezelő elvégzi a benyújtott pályázatok érvényességi ellenőrzését a beérkezést követő 7 naptári napon belül, a Felhívás 4.1. pontjában rögzített szempontok alapján.

Az érvényességi ellenőrzés eredménye alapján vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasításra vagy befogadásra kerül a beérkezett pályázat. Az elutasításról értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

A befogadott pályázat további formai ellenőrzése során, amennyiben hiányosan vagy hibásan nyújtották be a pályázatot, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre, 7 naptári napos határidővel.

Amennyiben a hiánypótlást nem megfelelően, nem határidőben vagy egyáltalán nem nyújtja be a pályázó, akkor a pályázata elutasításra kerül, amelyről értesítést kap. Az értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

A formai ellenőrzésen megfelelt pályázatokkal kapcsolatban egy 9 tagú szakmai kollégium bevonásával a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot készít elő a közigazgatási államtitkár részére.

A közigazgatási államtitkár dönt a támogatásról.

A  benyújtási határidő végét követő legfeljebb 60 naptári napon belül a támogatási döntésről a Kezelő értesíti a pályázókat. A határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdés időtartama. A támogatásban részesült pályázókat a támogatói okirat kibocsátásával értesíti. Feltételes támogatás esetén az értesítés tartalmazza a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Az elutasított pályázók értesítő levelet kapnak, amely tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

5.1. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021. október 1-ig van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében nem
kell pályázati díjat fizetni. A
pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani az EPER-en keresztül.

A Kezelő a rendelkezésre álló
költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a
pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról
a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A
kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően
benyújtott pályázatokat.

5.2. A pályázathoz csatolandó mellékletek

Határon túli pályázó esetében a felcsatolt dokumentumok magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását is kérjük csatolni.

  1. Aláírási minta

1.a. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített, a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi aláírás mintájának 1 eredeti példánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatának 30 napnál nem régebbi 1 eredeti példánya.

vagy

1.b. A fenti dokumentumok valamelyikének 30 naptári napnál régebbi példányának a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás), valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt.[1]

vagy

1.c. A szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek érvényes személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy vezetői engedélyének a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).

Kérjük az 1.a. vagy 1.b. vagy 1.c. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

Létesítő okirat

2.a. Az államháztartáson kívüli szervezetek (kivéve a civil szervezeteket) esetében a szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti példánya.

vagy

2.b. A fenti dokumentum 30 naptári napnál régebbi példányának a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata[2] („az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rávezetése, továbbá dátum és cégszerű aláírás).

Kérjük a 2.a. vagy 2.b. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

Fizetési számla igazolás

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámla kivonat, banki igazolás) másolata. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla tulajdonosának nevét, bank nevét, a bankszámlaszámot IBAN-formátumban, a hozzá tartozó SWIFT-kódot és a számla devizanemét). Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

Határon túli pályázó esetében a fent felsoroltakon kívül az alábbi melléklet benyújtása is szükséges:

Adószámigazolás

A pályázó
adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas
dokumentum és annak fordítása. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

5.3. Tájékoztatáskérés módja

A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfőtől péntekig 8:00–14:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.1: +36-30-618-2343

E-mail: zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu

5.4. Kifogáskezelés

A pályázó a Kezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Felhívásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Kifogás benyújtására a kifogásolt
intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül,
ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon
belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc naptári napon
belül írásban, postai úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló
határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogást a Kezelőnek kell címezni:

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1509 Budapest, Pf. 32.

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

A Kezelő az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást:

a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben az érdemi vizsgálat nélküli
elutasításnak nincs helye, és a Kezelő a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi
a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a Kezelő a kifogásban
foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás nem
indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban
foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi az Emberi
Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége részére. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége a kifogást annak
kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül érdemben elbírálja, amely
határidő egy alkalommal legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

6. Vonatkozó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.).

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) számú Korm. rendelet.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „GDPR”).

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú Korm. rendelet.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat az egyes kultúrstratégiai kérdésekről.

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól.

7. A Felhívás mellékletei

Általános támogatási feltételek
Pénzügyi és elszámolási útmutató
Adatvédelmi tájékoztató


[1] A pályázó által hitelesített másolatok elektronikus úton történő benyújtására a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a alapján van lehetőség. A Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 51. pontja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította, amely indokolt esetben módosulhat.  A dokumentumok elvárt benyújtási formájának esetleges változásáról a Kezelő értesíti az érintett pályázókat.

A regisztráció bemutatása itt található.

#támogatás

Nyitókép: Shutterstock/Roman Voloshyn